VISION, MISSION, MOTTO

COLLEGE
VISION

Menjadi sebuah jabatan pembangunan sahsiah dan pengurusan perkhidmatan kebajikan pelajar yang berkesan.

COLLEGE
MISSION

Merancang, mengurus, melaksana aktiviti pembangunan sahsiah dan perkhidmatan kebajikan pelajar berteraskan amalan kerja berkualiti.

COLLEGE
MOTO

‘MESRA DAN PRIHATIN’

“Mesra” bermaksud mewujudkan satu suasana dan persekitaran perkhidmatan yang menitikberatkan aspek dan nilai-nilai murni kemanusian, hormat menghormati, kesopanan, kesantunan dan kesusilaan, kesaksamaan dalam layanan yang diberikan serta berdedikasi terhadap tugas yang diamanahkan.

“Prihatin” bermaksud peka dan responsive terhadap kehendak dan keperluan pelanggan utama iaitu pelajar, terutamanya terhadap kesejahteraan, kebajikan dan disiplin pelajar.